Kushtrim Osaj

Bauleiter, Dipl. Techniker HF Bauplanung Architektur